Napisz do nas!

  Podaj swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.


  Polityka prywatności

  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz polityka prywatności.

  Energomix S.A.

  Tel. 222 692 777

  e-mail: biuro@energomix.com

  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa

  WSTĘP

  Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie „RODO” (Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), Energomix S.A.  zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Warszawie ul. Czereśniowa 98 lok. 117, 02-456 Warszawa wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

  Rozdział 1. Postanowienia ogólne

  1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczne pod adresami: www.energomix.com, www.cefo.pl, www.cefen.pl, www.cepel.pl.
  2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

  Rozdział 2. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

  1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
  1. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

  Rozdział 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

  1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
  2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści: 
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. 
  2. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
  3. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
  4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@energomix.com. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
  7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

  Rozdział 4 Polityka Prywatności.

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energomix SA. z siedzibą przy ul. Czereśniowa 98, 04-456 Warszawa
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Energomix SA., w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Energomix SA W razie niepodania danych osobowych, Energomix SA nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.
  4. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

  Rozdział 5 Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

  1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy:

  Rozdział 6 Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

  1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
  2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
  3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
  4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy. 

  Rozdział 7 Postanowienia przejściowe i końcowe.

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Formularz kontaktowy”) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. „Formularz kontaktowy”) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.