Fotowoltaika - dofinansowanie

Coraz wyższe ceny energii elektrycznej skłaniają właścicieli domów oraz przedsiębiorców do poszukiwania skutecznych rozwiązań pomagających obniżyć wysokość rachunków za prąd. Jednym z najpopularniejszych obecnie sposobów zmniejszenia wysokości opłat za energię jest inwestycja w panele fotowoltaiczne. Instalacje tego typu doskonale sprawdzają się zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w obiektach przemysłowych, publicznych czy komercyjnych. Fotowoltaika w dłuższej perspektywie pozwala zaoszczędzić nawet ponad 90% na kosztach energii elektrycznej. Niestety, dla wielu konsumentów barierą zaporową są wysokie koszty budowy mikroinstalacji. Te najmniejsze to wydatek rzędu ok. 10-15 tysięcy złotych, a większe systemy fotowoltaiczne kosztują 20, 30, a nawet 50 tys. zł. Szansą na obniżenie ostatecznego kosztu montażu paneli fotowoltaicznych są dopłaty w ramach rządowych i regionalnych programów pomocowych.

Możliwość uzyskania dofinansowania dla wielu inwestorów stanowi bodziec do przejścia na energię pozyskiwaną z promieni słonecznych. Niezależne badania wskazują, że przy wsparciu z dotacji, cała inwestycja zwraca się o 2-3 lata szybciej, co również nie jest bez znaczenia w kontekście nakładów na fotowoltaikę. Jeśli rozważasz budowę takiej instalacji przy własnym domu, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie – dowiesz się z niego, m.in.: jakie warunki należy spełniać, by otrzymać dopłaty, ile wynosi maksymalna kwota pomocy oraz gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie.

„Mój prąd” - Program dotacji paneli słonecznych - II nabór

Od 30 sierpnia 2019 roku można ubiegać się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Ruszył rządowy program ”Mój prąd”. Założeniem jest pomoc gospodarstwom domowym w przechodzeniu na energię produkowaną z paneli słonecznych. W ramach pomocy beneficjenci mogą otrzymać do 5 tys. zł jednorazowej, bezzwrotnej dotacji na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Pula środków przeznaczonych na pomoc wynosi 1 miliard złotych, co pozwoli dofinansować 200 tys. wnioskodawców. Beneficjent może pozyskać dopłatę w wysokości nie większej niż 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji i jednocześnie nie wyższą niż 5 tys. zł. Program został zaplanowany na lata 2019-2025 lub do wyczerpania środków, a o tym, czy dany wnioskodawca zakwalifikowany do pomocy faktycznie ją uzyska, będzie decydować kolejność zgłoszeń. Biorąc pod uwagę zainteresowanie dotacjami, warto się pospieszyć i już teraz zacząć planować ewentualną inwestycję w panele fotowoltaiczne.

Mój prąd” w liczbach – najważniejsze założenia programu:

  • do 5 tys. zł bezzwrotnej dotacji na jednego beneficjenta,
  • 1 mld zł środków do podziału,
  • 200 tys. gospodarstw domowych może uzyskać dofinansowanie,
  • 10 kWp – maksymalna wielkość instalacji dotowanych w ramach programu,
  • do 50% kosztów kwalifikowanych dofinansowania.

Program „Mój prąd” nie przewiduje wypłaty dotacji „z góry”. Uzyskana dopłata przekazana zostanie na wniosek inwestora po zakończeniu inwestycji. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć faktury potwierdzające poniesione wydatki, a także umowę zawartą z operatorem energetycznym. Dotowane inwestycje muszą być prowadzone oraz zakończone w czasie trwania programu. Obowiązkiem beneficjenta jest eksploatacja instalacji fotowoltaicznej przez minimum 3 lata od dnia otrzymania dofinansowania. Instalacja w tym czasie nie może zostać przeniesiona do innej lokalizacji niż ta wskazana we wniosku.

Ile wyniesie dotacja z programu „Mój prąd”?

Możliwe do uzyskania w ramach programu dofinansowanie pozwoli na pokrycie do 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Jednocześnie, wysokość dopłaty nie będzie mogła przekroczyć 5 tys. zł. Do kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia zaliczyć można zakup, instalację oraz odbiór i rozruch instalacji wykonywanych w ramach inwestycji. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż do uruchomienia fotowoltaiki niezbędny jest licznik dwukierunkowy, umożliwiający rozliczanie energii pobieranej z sieci oraz przekazywanej dystrybutorowi w ramach wyprodukowanych nadwyżek.

Do kogo skierowany jest program „Mój prąd”?

Program „Mój prąd” skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych produkujących energię na potrzeby własnych gospodarstw domowych. Przyjęta kwota 1 miliarda zł pozwoli na dofinansowanie ok. 200 tys. rodzin. Warunkiem przystąpienia do programu jest również zawarcie z dystrybutorem energii elektrycznej umowy na wprowadzanie produkowanego z paneli słonecznych prądu do sieci. Z możliwości otrzymania dopłaty do fotowoltaiki wyłączone są firmy, ale mogą skorzystać np. z finansowania leasingiem. Z programu mogą skorzystać beneficjenci planujący budowę instalacji o mocy od 2 do 10 kWp.

Do kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o przyznanie dotacji na fotowoltaikę w ramach programu „Mój prąd” można składać od 30 sierpnia 2019 roku. Na razie koordynujący program Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że nabór będzie trwał do wyczerpania środków przewidzianych w budżecie (1 mld zł). Odpowiedni formularz należy złożyć w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie w wersji papierowej. Można dostarczyć go osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub nadać przesyłkę kurierską. Do wniosku trzeba dołączyć następujące załączniki:

  • faktury na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • pokwitowania oraz dowody wpłaty dokumentujące zapłatę faktur,
  • dane identyfikacyjne umowy z dystrybutorem energii elektrycznej,
  • dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego.

Po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania staje się on jednocześnie umową dotacji oraz wnioskiem o płatność.

Czy dotację z programu „Mój prąd” można łączyć z innymi programami wsparcia finansowego?

Dotacji z programu „Mój prąd” nie można łączyć z innymi programami wsparcia finansowego. Dotyczy to w szczególności programu „Czyste powietrze”, w którego ramach udzielane są dotacje na termomodernizację budynków czy wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne. Jeśli beneficjent zamierza skorzystać z programu „Czyste powietrze”, powinien wyłączyć z niego wszelkie koszty związane z instalacją paneli fotowoltaicznych w marach programu „Mój prąd”.

Podobnie rzecz ma się w przypadku tzw. ulgi termomodernizacyjnej, powalającej w rocznym zeznaniu odpisać od podstawy opodatkowania wydatki na inwestycje w termomodernizację budynku w kwocie do 53 tys. zł. Jeśli podatnik zainteresowany skorzystaniem z takiej ulgi otrzyma dotację na fotowoltaikę, wówczas będzie musiał kwotę do odliczenia pomniejszyć o wysokość otrzymanej

Jaki jest szacowany czas zwrotu inwestycji bez wsparcia i z dotacją?

Według ekspertów z Centrum Fotowoltaiki – jednego z największych dostawców technologi fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych, koszty standardowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW wykonanej bez dotacji, zwrócą się po 7-8 latach. Dla porównania ta sama inwestycja przy wsparciu dofinansowania w ramach programu „Mój prąd” zwróci się już po 5-6 latach. Wysokość poniesionych nakładów oraz czas ich zwrotu zależą oczywiście od wielkości i parametrów samej inwestycji. Nie da się jednak ukryć, że dla wielu gospodarstw domowych, możliwość uzyskania nawet 50-procentowej dopłaty na fotowoltaikę stanowi istotny argument za przejściem na prąd wytwarzany z paneli słonecznych.

Koszty przydomowej instalacji fotowoltaicznej nie są małe. Tym bardziej cieszy fakt, iż w ramach dostępnej pomocy publicznej można uzyskać wymierne finansowe wsparcie w postaci częściowego zwrotu poniesionych nakładów. Pozyskanie dotacji nie jest szczególnie trudną kwestią, dlatego warto rozważyć przystąpienie do programu, by przyspieszyć zwrot z inwestycji. Fotowoltaika stanowi jedno z najdynamiczniej rozwijających się alternatywnych źródeł energii elektrycznej, dlatego można być niemal pewnym, że niezależnie od ewentualnych zmian na scenie politycznej, rządowe programy doczekają się kontynuacji i dalszego rozwoju.